Đức Phật Dược Sư Trong Con Bên Phương Trời Y Khoa Ở Mỹ

Nguyện mong chư Phật mười phương sẽ luôn trì từ gia hộ để chú có đầy đủ sức khỏe, duyên lành thù thắng tiếp tục làm việc giúp ích cho cuộc đời, giúp cho những bệnh nhân có phước duyên gặp chú được lan tỏa chút hương thơm từ bi của tình người cũng như giúp chú sẽ được ân triêm tất cả những dự án, công việc đang làm vì[...]