Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng Ảnh Hưởng Các Học Phái

kỳ sơn 21/04/2014 04:47 0 bình luận

Hiện nay trong LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG thì Ni trưởng Huệ Giác là người chính thức kế thừa Tông môn giữ gìn “Bửu An” do Đức Tôn Sư Mẫu Trầu trao lại trước khi Ngài viên tịch năm 1986 để nắm giữ giềng mối LIÊN TÔNG. Ngoài ra, còn có một HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO đứng đầu là Hoà Thượng THÍCH HUỆ TÂM, và một HỘI ĐỒNG TĂNG LỮ,[...]