Có Phải Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Không Nên Rước Các Nhà Sư? Ai Là Người Hộ Niệm Tốt Nhất?

VẤN: Thưa Sư, theo con biết thì khi người sắp lâm chung nếu được sự trợ niệm và hộ niệm thì sẽ rất tốt để được vãng sanh về Cực Lạc hoặc không có sự trợ niệm thì không thể vãng sanh về cảnh giới yên lành. Con muốn hỏi những người nào là tốt nhất để trợ niệm cho người sắp lâm chung.