Các Tập Đoàn Hàng Đầu Thế Giới Áp Dụng Phật Giáo Để Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng Phật giáo là rác rưởi, hãy xem các tập đoàn lớn như Google, Apple, Procter & Gamble đều mang Phật giáo, thiền chánh niệm vào các văn phòng công ty của họ nhằm giúp giảm áp lực cho nhân viên và cải thiện hoạt động kinh doanh của họ.