Thái Lan: Thiết Lập Đường Dây Nóng Tố Cáo Các Các Nhà Sư Phạm Giới

"Mọi người có thể khiếu nại nếu họ thấy các nhà sư tham gia vào các hoạt động không phải tôn giáo. Ví dụ, nếu họ thấy các nhà sư giả quyên tiền cúng dường." Ông nói thêm.