Điệp Cấp Linh Lễ Vu Lan

Vu Lan kỳ siêu Pháp đàn. Bổn đàn gởi điệp cấp vong linh, Sa môn Thích ... phụng hành pháp sư.