Nguồn Gốc Ý Nghĩa Lễ Dâng Y? Phật Tử Tại Gia Có Được Phép Mặc Y Áo Của Người Xuất Gia Không?

VẤN: Con được biết sau mỗi mùa an cư Kiết Hạ có đại lễ dâng y cho quý tăng ni, nhất là vào mùa Vu Lan. Tuy nhiên, con không hiểu ý nghĩa của lễ dâng y là gì? Nguồn gốc lễ dâng y là từ đâu? Từ đâu có sự phát khởi ra chiếc áo cà sa cho quý tăng ni hiện nay? Ý nghĩa của việc khoác y áo là gì? Phật tử tại gia có được mặc y[...]