Tuyệt Đối Không Lấy Vọng Cầu Chân - Pháp Sư Tịnh Không

cầu chân 14/09/2015 08:12 0 bình luận

Có người hỏi tôi, thưa Pháp sư, con niệm Phật khi nào có thể được nhất tâm ? Con muốn niệm được nhất tâm ! Tôi bèn thành thật nói với họ, tôi nói bạn đừng hy vọng, bạn trong đời này sẽ không được nhất tâm đâu ! Họ hỏi tại sao vậy ?