Bóng Hình Thệ Nguyện

Đêm đen tịch tịnh lưng trời, Ngàn sao lấp lánh nửa dời, nửa nghiêng. Cú kia cất giọng bên thềm, Như than như khóc nơi miền xa khơi.