Làm Thế Nào Để Phân Biệt Sư Thật Và Sư Giả? Cúng Dường Cho Sư Giả Có Bị Mang Tội Không?

bắc tông 17/11/2013 09:04 0 bình luận

VẤN: Con thường thấy có rất nhiều nhà sư đi khất thực ở ngoài đường nhưng không hành xử đúng với người tu, có khi còn chận đường người đi đường đòi xin tiền. Đọc báo con được biết đó là nạn sư giả. Tuy nhiên, con được nghe nói là có một hệ phái khất sĩ các nhà sư chỉ đi khất thực và Phật tử cúng dường như ở các nước[...]