A Di Đà Phật Nam Mô

Tinh chuyên trì niệm cam lồ ngạt hương

Trăm ngày tu tập tịnh trường

Nhứt Nguyên hoằng nguyện muôn đường sen bay.

Ấn Quang đại Sư có dạy “Phật Di Đà vì chúng ta phát nguyện, lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của đức Di Đà nên bao kiếp dài lâu ngụp lặn mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà chính là đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta, ta chính là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực là do ta cứ một bề mê muội, trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tín tâm như vậy mới đáng là Chân Tín. Dùng tín tâm này phát nguyện quyết định vãng sanh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hòng thâm nhập Tịnh tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thăng liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng vậy!”

Xem thêm:

Trò Chuyện Cùng Thượng Tọa Thích Thiện Hỷ, Trụ Trì Nhứt Nguyên Bửu Tự, Nhân Khóa Tu Niệm Phật 100 Ngày Lần Thứ 50

Phỏng Vấn HT Thích Giác Quang Nhân Nửa Thế Kỷ Khóa Tu Niệm Phật 100 Ngày Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự

Hiểu rõ được giá trị thù thắng của Pháp Môn niệm Phật, 52 khóa tu “Bá Nhựt Trì Danh Cầu Sanh Tịnh Độ” do đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý sáng lập đã được tổ chức tại Nhứt Ngyên Bửu Tự trong hơn nửa thập kỷ qua. Khóa tu đã khai mở vào ngày mùng 8/8 và hôm nay ngày 17/11 nhân ngày vía đức từ phụ A Di Đà, tăng ni Phật tử của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng đã vân tập về đạo tràng Nhứt Nguyên để tổ chức hoàn mãn khóa niệm Phật lần thứ 52.

Từ chiều tối, Phật tử của các đạo tràng đã trang nghiêm về bổn tự, lo công quả, hương đăng cũng như cơm nước . Trên khuôn mặt ai cũng hoan hỷ, vui tươi nhưng cũng vương một chút luyến thương khóa tu 100 ngày mới đó đã hoàn mãn.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Huệ Hải, hoà thượng Thích Tâm Ngộ, thượng toạ Thích Minh Vũ, thượng toạ Thích Thiện Tâm, thượng toạ Thích Thiện Trang , thượng toạ Thích Thiện Hỷ trụ trì Nhứt Nguyên Bửu Tự.

Sau ba hồi chuông trống bát nhã, chư Hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đã vân tập đạo tràng niêm hương bạch Phật. Chương trình mãn khóa niệm Phật gồm có 6 phần: 1. niệm tứ thánh, 2. Sám Di Đà, 3. Phát nguyện vãng sanh, 3. 4. Phát nguyện niệm Phật, 5. Phục nguyên, 6.Quy y và hồi hướng .

Sau phần nghi lễ và kinh hành niệm Phật, chư tôn Đức cũng đã có một thời thuyết pháp ngắn tổng kết khóa tu niệm Phật, tặng quà cho những Phật tử chuyên tâm tu tập, các vị hộ đạo tràng. Các Ngài đã tán thán tinh thần ham tu ham học của quý Phật tử và khuyến khích các Phật tử khi về tại gia vẫn tiếp tục tu tập niệm Phật.

Trong 100 ngày niệm Phật chuyên nhất 24/7 vừa qua, hàng vạn hành giả, Phật tử đã đến đạo tràng Nhứt Nguyên niệm Phật trong niềm hoan hỷ an lạc, hẹn cùng gặp nhau ở khóa tu niệm Phật 53 vào năm sau.

Ra về tâm mãi vẫn vương

Nhớ thương thầy bạn chung đường chuyên tu

Đêm ngày niệm Phật thiên thu

Rực trời sen nở mây mù tan bay

Nhứt Nguyên từ phụ dang tay

Tây phương tiếp độ đợi ngày về đây.

Ngọc Hằng


Có phản hồi đến “Chùm Ảnh: Hoàn Mãn Khóa Niệm Phật 100 Ngày Lần Thứ 52 Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com