TỤNG ĐÓN GIAO THỪA - ĐẦU NĂM

NGUYỆN HƯƠNG
Kính bạch trên Tam bảo thường ở khắp 10 phương tác đại chứng minh:
Nguyện đem long thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường Ngôi Tam bảo

Nguyện trọn đời giữ đạo.
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh.
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ Đề kiên cố.
Xa bể khổ bờ mê.
Chóng quay về bến giác.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần)
Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời Hùng Sư rũ lòng thương xót chúng quần sinh.
Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,
Thả thuyền từ đi trong biển khổ
Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,
Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh .

Duyên nay là ngày cuối năm năm……… (tết nguyên đán năm ……..), tất cả chúng con một dạ chí thành quỳ trước đài sen đốt nén tâm hương cúng dường tam thế Phật Pháp Tăng Thánh Hiền. Ngưỡng nguyện nương nhờ từ lực Tam bảo ở khắp mười phương lai lâm đạo tràng chứng minh cho chúng con cúng dường và tâm thành trì tụng Đại thừa Bát nhã tâm kinh, cùng lễ Phật nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được an cư lạc nghiệp. Tất cả chúng con cùng mọi người khắp thế giới đều được bình an, vui khỏe luôn luôn hạnh phúc, mọi bệnh tật thảy được tiêu trừ, tất cả mọi sở cầu sở nguyện đều tùy tâm mà được như ý, mọi người đều được tăng phúc, tăng thọ, vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thân tâm thanh tịnh ,trí tuệ sáng suốt.

Chúng con cũng xin nguyện cầu cho tất cả chư vị vong linh cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại và cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng con, cùng chư vị vong linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sanh ngộ sát, cùng tất cả chúng thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều được nương từ lực tam bảo mà sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, được siêu sanh về cõi Phật an vui.
Cúi mong Tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con. (3 lần) - đứng lên.

TÁN PHẬT
Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ:Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới (lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.
(lễ 1 lễ)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã(3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.
Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :
“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần)

LỄ PHẬT TỔ

- Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi. (lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni (lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ: Vị lai giáng sanh Phật Di Lặc Tôn. (lễ 7 lần)
- Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Bồ Tát Hộ Trì chánh pháp (lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng. (lễ 1 lễ)

VĂN PHÁT NGUYỆN (quỳ tụng)

Đệ tử chúng con một lòng thành,
Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,
Tai nạn đao binh đều dứt sạch,
Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.
Xót thương cứu giúp tiêu thù hận,
Cả trên thế giới thảy an lành,
Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,
Sớt cơm chia áo một tâm thành.
Kết tình đồng loại như ruột thịt,
Nguyện cả chúng sanh đến côn trùng,
Cùng khởi lòng thương che chở thảy,
Ai đành sát hại làm lợi mình.
Mong sao toàn thể cùng vui sống,
Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh,
Mọi người đều được ơn nhuần gội,
Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.
Tam thừa thánh quả đều an trụ,
Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,
Gắng tu chẳng chút sanh lười mỏi,
Lập chí vững chắc như kim cương.
Dù bao sóng gió không lay động,
Thẳng bước tiến lên quả vô sanh,
Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,
Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.
Đơn đao đột nhập vô thượng giác,
Tam độc bát phong không chướng ngăn,
Chỉ một chân như tam-muội ấn,
Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.
Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,
Xem xét mười phương chúng khổ đau,
Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,
Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.
Dù bao gian khổ lòng không nản,
Công đức tu hành xin hướng về,
Tất cả chúng sanh cùng mình được,
Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,
Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo.

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

HỒI HƯỚNG

Đón giao thừa cầu an (Cầu an đầu năm) công đức khôn tính kể T
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Trang trải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

PHỤC NGUYỆN:
Toàn thể chúng con thành tâm phúng tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật và văn cầu an, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:
Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa.
Phật huệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội;
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chung sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Chúng con nguyện cầu trên từ lực tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho thiện nam tín nữ thế danh là... cùng toàn thể chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay được tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thái, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, được giác ngộ giải thoát. Cùng thể gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh tăng trưởng

Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cầu nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sanh an nhiên giải thoát.
Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị vong linh....... Pháp danh ......mất ngày…… ., trụ thế..…năm, an táng tại…….. , và chư vị vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng con, cùng tất cả chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sanh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, hết thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui.
Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

(toàn chúng niệm, rồi đứng lên lễ Phật)
* Tự quy y Phật: Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (lễ 1 lễ)
* Tự quy y Pháp: Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (lễ1 lễ)
* Tự quy y Tăng: Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại. (lễ 1 lễ)
Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạoCó 1 phản hồi đến “Nghi Thức Cúng Giao Thừa Và Lễ Vía Phật Di Lặc Đầu Năm”

  1. Hồ thanh trung đã nói

    Adidaphat.xin thầy hoan hỷ cho con thỉnh thêm những nghi thức cúng hằng năm trong gia đình.nghi cầu an,tất niên,đám giỗ,mãn tang,cúng rằm,mùng 1 với ạ.vì sách cúng ở cửa hàng văn hoá phẩm chỉ ngắn gọn theo cách cúng truyền thống ngắn gọn của dân gian(k có phần bạch phật kỳ an(kỳ siêu.....) rồi đến cúng thổ thần và cô hồn.rồi đến cúng ông bà trong gia đình

    • Mô Phật! Bạn nên đến chùa xin thỉnh kinh nhật tụng sẽ có đầy đủ mọi nghi thức cúng. Tuy nhiên, bạn nên đến chùa thình nhờ quý tăng ni hướng dẫn cho bạn nhé. Xin cảm ơn bạn

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com