Đại Sư Di Sơn soạn
Thiền Sư Nhất Hạnh dịch

Quy-mạng mười-phương Vô-Thượng-Giác,

 Pháp-mầu vi-diệu đã tuyên-dương,
Thánh-Tăng bốn Quả ba Thừa độ,
Duỗi tay vàng nguyện xót-thương,
Ngược dòng Chơn-tánh từ lâu,
Chúng con trôi-nổi biển đầu sông mê.
Thấy đâu lối thoát đường về,
Bập-bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.
Nguyên-nhân hữu-lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh đường tà,
Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn-thiết cúi đầu,
Phơi bày sám-hối cần-cầu Hồng-ân.
Chí-thành cầu đấng Năng-Nhân,
Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài.
Nguyện cùng thiện-hữu ra khơi,
Cùng lên bờ Giác, lìa nơi não-phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm,
Cao tòa phước-đức vững nền Đạo-tâm.
Chờ mong Đạo-nghiệp vun-trồng,
Từ-bi Trí-tuệ nở mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được làm người,
Sanh ra gặp pháp sống đời chân-tu.
Dắt-dìu nhờ bậc minh-sư,
Nương vào chánh-tín hạnh-từ xuất-gia.
Sáu-căn ba-nghiệp thuần-hòa,
Không vương tục-lụy theo đà thế-nhân.
Một lần tấn Đạo nghiêm-thân,
Giữ-gìn phạm-hạnh nghiệp-trần lánh xa.
Oai-nghi phong-độ chói lòa,
Lòng từ hộ-mạng trước là vị-sanh.
Lại thêm đầy-đủ duyên-lành.
Bao nhiêu tai-nạn biến thành hư-không.
Bồ-đề nguyện kết một lòng,
Đài sen Bát-nhã Chơn-không hiện-tiền.
Nhờ công tu-tập tinh-chuyên,
Đại-thừa liễu-ngộ chứng truyền chân-tâm.
Thoát ngoài kiếp hải trâm-luân,
Hoằng-khai Lục-độ hạnh-môn cứu người.
Đạo tràng dựng khắp nơi-nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng-phục đến cùng,
Truyền-đăng Phật-pháp nối dòng vô chung.
Vâng làm Phật-sự mười-phương,
Không vì lao-nhọc, nản lòng tinh-chuyên.
Bao nhiêu Diệu-pháp thâm-huyền,
Thảy đều thực-hiện trong vòng trầm-luân.
Rồi đem Phước-huệ độ-sanh,
Chứng nên Phật-quả hoàn-thành Pháp-thân.
Tùy-cơ ứng-biến cõi-trần,
Phân-thân vô-số độ dần chúng sanh.
Nước Từ rưới khắp Nhân-Thiên,
Mênh-mông biển hạnh lời nguyện độ-tha.
Khắp hòa thế-giới gần xa,
Diễn-dương Diệu-pháp trước là độ-sanh.
Những nơi khổ-thú trầm-luân,
Hào-quang chiếu-diệu hiện thân tốt-lành.
Chỉ cần thấy dạng, nghe danh,
Muôn-loài thoát khỏi ngục-hình đớn đau.
Phát lời nguyện-ước xưa nay,
Muôn ngàn khổ-địa thảy đều tiêu-tan.
Bao nhiêu nghiệp-trái hàm-oan,
Bao nhiêu đau-khổ trong hàng súc-sanh.
Đều nhờ thần-lực oai-linh,
Sương tan, núi biếc, bình-minh rạng-ngời.
Thuốc-thang cứu-cấp cho đời,
Áo-cơm cứu-giúp cho người bần-dân.
Bao nhiêu lợi-ích hưng-sùng,
An vui thực-hiện trong vòng trầm-luân.

Bao nhiêu quyến-thuộc thân oan,
Cùng nguyện vượt biển trần-gian nổi chìm.
Xa-lìa ái nhiễm liên-miên,
Đoạn-trừ những nổi phược-triền thân-tâm.
Vun-trồng Đạo-nghiệp Thiện-nhân,
Cùng bao loài khác Pháp-thân hướng về.
Hư-không dù có chuyển di,
Nguyện con muôn kiếp không hề lung-lay.
Nguyện-cầu vạn-pháp xưa nay,
Hoàn-thành trí-nghiệp vững cây Bồ-đề.

57. SÁM QUI MẠNG

(Sám văn âm chữ Hán 2)

DI SƠN THIỀN SƯ

Qui mạng thập phương Ðiều Ngự Sư.

Xiển dương thanh tịnh vi diệu pháp,

Tam thừa, tứ quả giải thoát Tăng,

Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ.

Ðệ tử chúng đẳng:

Tự vi chơn tánh,

Uổng nhập mê lưu,

Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm,

Trục sắc thinh nhi tham nhiễm.

Thập triền thập sử,

Tích thành hữu lậu chi nhơn.

Lục căn lục trần,

Vọng tác vô biên chi tội.

Mê luân khổ hải,

Thâm nịch tà đồ.

Trước ngã đam nhơn,

Cữ uổng thố trực.

Lụy sanh nghiệp chướng,

Nhứt thế khiên vưu,

Ngưỡng Tam bảo dĩ từ bi,

Lịch nhứt tâm nhi sám hối.

Sở nguyện: Năng nhơn chững bạt,

Thiện hữu đề huề,

Xuất phiền não chi thâm uyên.

Ðáo Bồ đề chi bỉ ngạn.

Thử thế: phước cơ mạng vị,

Các nguyện xương long.

Lai sanh: trí chủng linh miêu,

Ðồng hy Tăng tú.

Sanh phùng trung quốc,

Trưởng ngộ minh sư.

Chánh tín xuất gia,

Ðồng chơn nhập đạo

Lục căn thông lợi,

Tam nghiệp thuần hòa.

Bất nhiễm thế duyên,

Thường tu phạm hạnh.

Chấp trì cấm giới,

Trần nghiệp bất xâm.

Nghiêm hộ uy nghi,

Quyên phi vô tổn.

Bất phùng bát nạn,

Bất khuyết tứ duyên,

Bát nhã trí dĩ hiện tiền,

Bồ-đề tâm nhi bất thoái.

Tu tập chánh pháp,

Liễu ngộ đại thừa,

Khai lục độ chi hạnh môn,

Việt tam kỳ chi kiếp hải,

Kiến pháp tràng ư xứ xứ,

Phá nghi võng ư trùng trùng,

Hàng phục chúng ma,

Thiệu long Tam bảo.

Thừa sự thập phương chư Phật,

Vô hữu bì lao,

Tu học nhất thiết pháp môn,

Tất giai thông đạt.

Quảng tác phước huệ,

Phổ lợi trần sa,

Ðắc lục chủng chi thần thông,

Viên nhất sanh chi Phật quả.

Nhiên hậu: Bất xả pháp giới,

Biến nhập trần lao,

Ðẳng Quan Âm chi từ tâm.

Hành Phổ Hiền chi nguyện hải.

Tha phương thử giới,

Trục loại tùy hình,

Ứng hiện sắc thân,

Diễn dương diệu pháp.

Nê lê khổ thú,

Ngạ quỉ đạo trung,

Hoặc phóng đại quang minh,

Hoặc hiện chư thần biến.

Kỳ hữu kiến ngã tướng,

Nãi chí văn ngã danh,

Giai phát Bồ-đề tâm,

Vĩnh xuất luân hồi khổ.

Hỏa thạch băng hà chi địa,

Biến tác hương lâm.

Ẩm đồng thực thiết chi đồ,

Hóa sanh Tịnh độ.

Phi mao đới giác,

Phụ trái hàm oan,

Tận bãi tân toan,

Hàm triêm lợi lạc.

Tật dịch thế nhi,

Hiện vi dược thảo,

Cứu liệu trầm kha.

Cơ cẩn thời nhi,

Hóa tác đạo lương,

Tế chư bần nổi.

Ðản hữu lợi ích,

Vô bất hưng sùng.

Thứ kỳ: lụy thế oan thân,

Hiện tồn quyến thuộc,

Xuất tứ sanh chi cốt một,

Xả vạn kiếp chi ái triền.

Ðẳng dữ hàm sanh,

Tề thành Phật đạo.

Hư không hữu tận,

Ngã nguyện vô cùng,

Tình dữ vô tình,

Tề thành Phật đạo.Có phản hồi đến “Sám Nguyện Quy Mạng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com