Mừng cho đôi trẻ Thành hôn

Trăm năm kết tóc, kiền khôn lâu dài.

Sắt cầm hảo hợp bền dai

Phụng loan ứng lứa, đẹp thay duyên lành.

Tơ hồng nguyệt lão đành rành

Se tơ kết tóc, sẵn dành từ lâu

Tóc xanh cho đến bạc đầu

Chồng hòa vợ thuận, là câu muôn đời. 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức hiện tiền,

Hướng về khắp cả các miền gần xa.

Con và cha mẹ ông bà,

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân mm m

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật 

Phục nguyện:

Đèn thiền na tỏ rạng,

Chuông cảnh tỉnh reo vang.

Ánh từ quang che khắp nhơn gian,

Cả trăm họ đượm nhuần Phật hóa.

Khuyên đại chúng ráng tu cho khá,

Đem Tam thừa phổ hóa chúng sanh,

Nhắc Đàn na mỗi việc làm lành,

Tu Thập thiện hòa bình xã hội. 

Vừa rồi, chúng con một dạ chí thành, thiết Lễ Hằng thuận, có bao công đức,
Hồi hướng phương Tây, trang nghiêm cõi Tịnh

Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. 

Duy nguyện:

Cầu an chư Phật tử:

Tân lang: ..................... , pháp danh:................. , ..... tuổi,

Tân nương:.................. , pháp danh:................. , ..... tuổi.

Và tất cả chúng sanh

Phước huệ song tu, thân tâm an lạc,

Thường được kiết tường, xa lìa khổ ách,

Tinh tấn tu hành, sớm thành đạo quả. 

Thứ nguyện:

Cầu siêu cửu huyền thất tổ,

Nội ngoại hai bên,

Chiến sĩ trận vong,

Đồng bào tử nạn,

Nương nhờ Tam bảo,

Bước đến đạo tràng,

Nghe kinh nghe kệ,

Sớm thoát đường mê,

Sanh về Cực Lạc. 

Phổ nguyện:

Thế giới hòa bình,

Chúng sanh an lạc,

Mưa gió thuận hòa,

Mùa màng thịnh vượng.

Cả trăm họ cải tà quy chánh,

Suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm,

Bao nhiêu phước thiện đều làm,

Pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo

Nam mô A Di Đà Phật mm m

BA TỰ QUY Y

o Con về nương Phật,

Nên nguyện chúng sanh,

Tỏ ngộ đạo lớn,

Phát tâm vô thượng. (1 lạy)

o Con về nương Pháp,

Nên nguyện chúng sanh,

Thấm nhuần tạng kinh,

Trí huệ như biển.  (1 lạy)

o Con về nương Tăng,

Nên nguyện chúng sanh,

Hòa hợp đại chúng,

Tất cả vô ngại.  (1 lạy)

Thượng Tọa Thích Chơn Không
Có phản hồi đến “Kệ Chúc Phúc Lễ Hằng Thuận”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com