Có Phải Vong Vào Chùa Bị Thánh Tượng Tứ Thiên Vương Và Hộ Pháp Cản Không?

vong 05/01/2017 10:26 3 bình luận

VẤN: Mỗi khi vào chùa, con thấy rất nhiều tượng Phật và thánh chúng. Một số tượng Phật con biết là ai nhưng một số con không biết. Có hai tượng phía trước nhìn rất dữ tợn, con nghe nói đó là tượng Hộ Pháp, rồi còn có tượng Tứ Đại Thiên Vương. Vậy tại sao trong chùa cần phải thờ các vị này? Con nghe nói là một số người[...]