13. Bỏ Phật Giáo Sùng Tín Đạo Giáo - Đường Vũ Tông Ba Lần Hưng Pháp Lúc Nguy Nan

Sau khi rước xương Phật về cúng lễ thì vào năm sau Đường Hiến Tông băng hà, Đường Mục Tông kế vị. Đường Mục Tông Lý Hằng là con trai thứ 3 của Đường Hiến Tông, tại vị được 4 năm (năm 821 - 824).