Bảy Cách Học Làm Người Của Hòa Thượng Tinh Vân

bản thân 07/02/2020 12:08 0 bình luận

Thứ Nhất, “Học Nhận Lỗi“: Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.