Tài ‘Xem Tướng Bắt Bệnh’ Của Vua Lý Thái Tông

Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhận xét về Lý Thái Tông (1000 – 1054): “Vua là người trầm mặc, cơ trí, biết trước mọi việc, giống như Hán Quang Vũ đánh đâu được đấy, công tích sánh với Đường Thái Tông. Nhưng người quân tử đã lấy việc khoe khoang thái quá để chê trách vua chưa hiền”.