Vợ Chồng Lớn Tuổi Có Được Xuất Gia Và Tu Hành Chung Không?

VẤN: Con hiện nay đã lớn tuổi, đã ngoài 60 và vợ con cũng vậy. Các con cái của con cũng yên bề gia thất, cuộc sống không phải khổ về mặt tinh thần. Vì vậy, con có thời gian đến chùa làm công quả, tu hành với đại chúng. Nghe những bài giảng của các vị thầy con càng thấm và càng muốn xuất gia đi tu.