Viên Ngọc Kinh Pháp Hoa

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc Và an trú phút giây này Hãy buông thả giòng sầu khổ Về nâng sự sống trên tay.