Đức Phật Thích Ca Vĩ Đại Như Thế Nào? - HT Tuyên Hóa

vĩ đại 22/05/2023 06:53 0 bình luận

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã: "Tam kỳ tu phước huệ, Bách kiếp chủng tướng hảo". Nghĩa là trong ba A-tăng-kỳ kiếp Ngài tu phước, huệ, và hàng trăm kiếp thì vun trồng tướng hảo.