Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng

100 Hoa vàng ta để chờ anh Hiện thân ta hát trên cành tâm mai Trần gian chào cõi mộng này Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên.