Hoa Trời Đơm Nhụy Ngày Sinh

Cuộc đời đâu mãi thiên thu Kiếp người qua vội oán thù làm chi Cùng nương theo bóng từ bi Làm lành tích thiện sân si xa rời