Trường Ca Kinh Phổ Môn - Võ Tá Hân Phổ Nhạc

Lạy đấng Thầy ba cõi, Quy mạng Phật mười phương. Nay con phát nguyện lớn, Trì Kinh Phổ Môn, Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề, Sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)