Tổng Thống Joe Biden Gởi Thông Điệp Chúc Mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak 2022

Đức Phật đã dạy rằng chúng ta chỉ là những vị khách thăm viếng thế giới này và trong hơn 2500 năm qua, những người tuân thủ theo lời dạy này đã làm phong phú và củng cố thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ