Steve Jobs Và Tập Đoàn Apple Đã Biến Đổi Công Nghệ Thành Tôn Giáo Như Thế Nào?

Jobs, hiển nhiên là một tín đồ nổi tiếng về tâm linh của người phương đông, bao gồm thiền Phật Giáo. Ông là người tìm kiếm kiến thức và biến đổi kinh nghiệm bằng việc du lịch khắp nơi và lấy LSD để mở rộng ý thức của mình.