Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Một Đời Bảo Vệ Đất Nước - Một Thưở Tinh Tấn Tu Trì

Có lúc ngủ mộng thấy ở trên rốn nở hoa sen vàng lớn như bánh xe, trên hoa hiện vị Phật vàng, bên cạnh có người chỉ vào vua mà bảo: “Có biết vị Phật này không? Đấy là vị Phật chí tôn chiếu khắp!”. Giật mình tỉnh dậy, đem mộng bẩm lên, vua cha Thánh Tông càng lấy làm lạ. Từ đấy nhà vua thường ăn chay tịnh không dùng món[...]