Thiếp Thỉnh Linh Lễ Vu Lan

Nay Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng: Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh, Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả, Và Cửu Huyền Thất Tổ lịch đại tôn thân.