Mười Bài Kệ Chăn Trâu

Sợ quen đường cũ lại đi hoang Từng phút từng giây phải buộc ràng Đến một ngày kia nên thuần thục Tha hồ trời rộng bước thênh thang