Trụ Trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín: Phật Giáo Tin Có Người Ngoài Hành Tinh

"Phật giáo tin rằng có người ngoài hành tinh. Họ không phải chỉ tồn tại mà có rất nhiều" Thầy Thích Vĩn Tính, trụ trì của Thiếu Lâm Tự ở miền Trung tỉnh Hà Nam cho biết.