Nepal: Phát Hiện Thánh Tích Phật Giáo Đầu Tiên Liên Hệ Đến Cuộc Đời Đức Phật

Kathmandu, Nepal - Các nhà khảo cổ ở Nepal cho biết họ vừa phát hiện một công trình bằng gỗ có từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và họ tin rằng đây là thánh tích cổ xưa nhất của Phật Giáo trên thế giới.