Các Nhà Sư Ấn Độ Mang Phật Giáo Vào Việt Nam Hơn 1000 Năm Trước

Đà Nẵng, Việt Nam –Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển mối quan hệ từ thế kỷ thứ ba, các nhà sư Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc làm bền vững mối quan hệ này.