Thắng Cảnh Thắng Liên Hoa Tịnh Xá

Liên hoa thắng cảnh đất Cù Lao, Ngắm chốn cao thâm nhớ Mẩu Trầu. Mười năm xây dựng dầy công khổ, Công đức muôn thu lớn xiếc bao.