18. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Giới Sát

tam thừa 14/01/2023 09:38 0 bình luận

Đại đức của trời đất là sinh, đại đạo của Như Lai là từ. Người, vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả Tam thừa Lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hãy để đó.