Sóng Biển Đông Ở Chùa Bái Đính Trong Những Ngày Đại Lễ Vesak 2014

“Cuộc sống bây giờ phức tạp quá, thế giới có rất nhiều biến động, bất ổn, làm thế nào để chúng sinh được an hưởng hòa bình, không có chiến tranh, xung đột? Nếu ai cũng làm theo lời Phật dạy thì chắc chắn thế giới an hòa.