Phật Đản Khắp Cả Nước: "Mỗi Mùa Phật Đản Là Dịp Soi Lại Chính Mình"

Đức Pháp chủ mong muốn “Tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài dành thời gian và tập trung trí tuệ tham gia đợt sinh hoạt rộng rãi góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, xây dựng một bản Hiến pháp của dân, vì dân, hướng tới một xã hội phát triển bền vững, công bằng, dân chủ, văn[...]