Khóa V - Bài Thứ 1: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ

quyển 2 25/11/2015 09:46 0 bình luận

Khao-khát cái tuyệt-đối, khinh-thường cái cái tương-đối; mong cầu cái vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng-bỏ cái biến-chuyển vô-thường, người Việt Nam nói riêng và người Á-châu nói chung đã được huân-tập mấy ngàn năm trong một thái-độ tư-tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử, là một môn học theo sát sự biến-chuyển[...]