Video: Thập Đại Đệ Tử Phật (Tập 3) - Phú Lâu Na - Thuyết Pháp Đệ Nhất

Video: Thập Đại Đệ Tử Phật (Tập 3) - Phú Lâu Na - Thuyết Pháp Đệ Nhất