Phật Về Làng

Phật về cho hết chiến tranh Hoa sen nở khắp đất lành năm châu Phật về vui cả địa cầu Ðông tây gần lại tình người bao la