Ấn Độ: 300 Người Dalits Quy Ngưỡng Phật Giáo Vì Bị Phân Biệt Giai Cấp

Mệt mỏi vì bị đối sử phân biệt trong khi chính quyền không có động thái nào can thiệp, khoảng 300 người Dalits đã nộp đơn xin quy ngưỡng theo Phật Giáo và trở thành những phật tử Dalit. Các lá đơn cũng cho biết việc do dự của chính quyền trong việc chấm dứt đối xử phân biệt là nguyên nhân mà họ muốn cải đạo sang Phật[...]