Có Phải Phép Khai Mở Huyệt Đạo, Luân Xa, Nhận Ân Điển, Trường Sinh Học Là Pháp Môn Thượng Thừa Của Phật Giáo?

VẤN: Gần đây, một số bạn đạo con quen biết và không quen biết trên mạng đến giới thiệu với con về một pháp môn mới mà họ cho là thượng thừa, là tu tắt đón đầu đó là khai mở huyệt đạo, khai mở luân xa, nhận ân điển. Họ bảo đó chính là giúp tiếp xúc với thế giới xung quanh, giúp tiềm năng của mình khai mở, gần hơn với[...]