Nghi Thức Tụng Hồng Danh Sám Hối

pháp luân 19/01/2014 08:07 0 bình luận

Nguyện xin ở lâu vô số kiếp Lợi lạc tất cả các chúng sinh. Hết thảy phước lễ tán cúng dường Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân. Tuỳ hỉ sám hối các căn lành Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo