TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên

Pháp giới đều thấm nhuần

Hải hội chư Phật đều xa hay

Theo chỗ kết mây lành

Lòng thành mới ân cần

Chư Phật đều hiện thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng

Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được

Nay con thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Ðại từ đại bi thương chúng sinh

Ðại hỉ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô quy y kim cang thượng sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báo trời người, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến quyền thừa quả vị Bồ Tát, chỉ nương tối thượng thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả các Ðức Phật.

Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Tôn Pháp.

Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam Mô Phổ Quang Phật.

Nam Mô Phổ Minh Phật.

Nam Mô Phổ Tịnh Phật.

Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.

Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.

Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.

Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.

Nam Mô Từ Lực Vương Phật.

Nam Mô Từ Tạng Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam Mô Thiện Ý Phật.

Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. (Hình đức Phật này chưa có)

Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.

Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Minh Phật.

Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.

Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.

Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam Mô Tu Di Quang Phật.

Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.

Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.

Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Phật.

Nam Mô Kim Hải Quang Phật.

Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.

Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.

Nam Mô Bảo Quang Phật.

Nam Mô Long Tôn Vương Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam Mô Bảo Hoả Phật.

Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam Mô Vô Cấu Phật.

Nam Mô Ly Cấu Phật.

Nam Mô Dũng Thí Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam Mô Ta Lưu Na Phật.

Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.

Nam Mô Kiên Ðức Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.

Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam Mô Quang Ðức Phật.

Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật

Nam Mô Na La Diên Phật.

Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam Mô Tài Công Ðức Phật.

Nam Mô Ðức Niệm Phật.

Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.

Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.

Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.

Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Như vậy thảy, các Ðức Phật Thế Tôn, trong tất cả thế giới, thường trụ ở đời, xin các Ðức Thế Tôn hãy từ bi nhớ nghĩ đến con : Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, từ vô thuỷ sinh tử đến nay, đã gây ra các tội : hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Hoặc tháp, hoặc Tăng, hoặc đồ vật của bốn phương Tăng. Hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, thấy họ lấy mà vui mừng theo. Năm tội vô gián : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Mười điều bất thiện : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.


Nay các Ðức Phật Thế Tôn, hãy chứng biết cho con, hãy nhớ nghĩ đến con, con ở trước các Ðức Phật Thế Tôn, nói lời như vầy : Hoặc trong đời nầy của con, hoặc trong những đời khác của con, đã từng tu bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến bố thí cho súc sinh một ít cơm, hoặc hết thảy căn lành tu hành thanh tịnh, hết thảy căn lành thành tựu chúng sinh, hết thảy căn lành tu hạnh bồ đề, hết thảy căn lành phát tâm vô thượng trí, hết thảy căn lành, tất cả hợp lại, so đếm tính lường, thảy đều hồi hướng Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Như quá khứ vị lai hiện tại, các Ðức Phật đã hồi hướng, con cũng hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước lành đều tuỳ hỉ, và công đức của các Ðức Phật, nguyện thành vô thượng trí. Phật quá khứ vị lai hiện tại, nơi chúng sinh tối thắng, vô lượng biển công đức, nay con quy mạng lễ :

Trong hết thảy mười phương thế giới

Ba đời tất cả đấng Pháp Vương

Con dùng thân miệng ý thanh tịnh

Lễ khắp hết thảy không thừa sót.

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Hiện khắp trước tất cả Như Lai

Một lòng hiện thân khắp các cõi

Tất cả lễ khắp các cõi Phật.

Ở trong một bụi có vô số Phật

Các chúng Bồ Tát hội trong đó

Vô tận pháp giới bụi cũng vậy

Tin sâu chư Phật đều đầy dẫy.

Ðều dùng tất cả biển âm thanh

Khắp vang vô tận lời vi diệu

Suốt thuở vị lai tất cả kiếp

Khen biển công đức Phật thâm sâu.

Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng

Kỹ nhạc, hương thoa, và lọng tàn

Ðồ trang nghiêm tối thắng như vậy

Con đem cúng dường các Như Lai.

Y phục tối thắng, hương tối thắng

Hương bột, hương đốt và đèn đuốc

Tất cả nhiều như núi Diệu Cao

Con đem cúng dường các Như Lai.

Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn

Tin sâu tất cả Phật ba đời

Ðều dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường khắp hết các Như Lai.

Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác

Ðều do vô thuỷ tham sân si

Từ thân miệng ý mà sinh ra

Tất cả nay con đều sám hối.

Mười phương tất cả các chúng sinh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai với Bồ Tát

Hết thảy công đức đều vui theo.

Mười phương hết thảy đấng Thế Ðăng

Bậc ban đầu thành tựu bồ đề

Nay con đều thỉnh mời tất cả

Chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng.

Nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn

Con đều chí thành xin mời thỉnh

Nguyện xin ở lâu vô số kiếp

Lợi lạc tất cả các chúng sinh.

Hết thảy phước lễ tán cúng dường

Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân.

Tuỳ hỉ sám hối các căn lành

Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo

Nguyện đem công đức thù thắng nầy

Hồi hướng chân pháp giới vô thượng.

Tánh tướng Phật, Pháp và Tăng già

Hai đế dung thông ấn tam muội

Vô lượng biển công đức như vậy

Nay con thảy đều hồi hướng hết.

Hết thảy chúng sinh thân miệng ý

Kiến hoặc phỉ báng ngã pháp thảy

Tất cả các tội chướng như vậy

Thảy đều tiêu diệt hết không còn.

Niệm niệm đến khắp nơi pháp giới

Rộng độ chúng sinh không thối chuyển

Cho đến hư không thế giới tận

Chúng sinh và nghiệp phiền não tận.

Bốn pháp rộng vô biên như vậy

Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy.

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh không ai bằng

Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

Trong quang minh có vô số hoá Phật

Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sinh

Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy

Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu ba đường khổ

Nếu có ai thấy nghe

Liền phát tâm bồ đề

Khi xả báo thân nầy

Ðồng sinh về Cực LạcCó phản hồi đến “Nghi Thức Tụng Hồng Danh Sám Hối”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com