Phật Tử Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ Có Nên Đeo, Thỉnh Hoặc Thờ Các Pháp Khí Mật Tông Không?

VẤN: Hiện nay có những Pháp khí đã được sư thầy gia trì, bán (cho thỉnh) trực tiếp tại cửa hàng hoặc trên mạng hoặc cho thỉnh miễn phí như: Chú Lục Tự Đại Minh, Chú Lăng Nghiêm, Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm, Mật Chú nghe liền được giải thoát - The Mantra "Ha Gan Ga", ... Vì kiến thức của con hạn hẹp nên con[...]