Kinh Hành Chánh Pháp

Pháp hạnh và Phạm hạnh, Ðược gọi là tối thượng hạnh, Nếu là người xuất gia, Bỏ nhà, sống không nhà.