(V) Kinh Sùciloma (Sn 47)

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Gayà, ở Tamkitamanca tại trú xứ của Dạ-xoa Sùciloma. Lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara, Dạ-xoa Sùciloma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa Sùciloma: Ðây là Sa-môn. Ðây không phải là Sa-môn. Ðây là Sa-môn hay là Sa-môn giả hiệu. Rồi Dạ-xoa Sùciloma đi đến Thế Tôn, sau khi đến cọ xát thân Thế Tôn. Thế Tôn tránh né thân của mình, rồi Dạ-xoa Sùciloma nói với Thế Tôn:

- Có phải Sa-môn sợ ta?

- Này Hiền giả, Ta không sợ Ông, nhưng xúc phạm với Ông là ác.

- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho tâm Ngài điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng.

- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới chư Thiên, với chư Thiên, Ác ma và Phạm Thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài Người, lại có thể làm cho tâm Ta điên loạn hay bóp nát quả tim của Ta, hay nắm chân của Ta, sẽ quăng Ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, Ông cứ hỏi Ta như ý Ông muốn.

Rồi Dạ-xoa Sùciloma với câu kệ nói với Thế Tôn:

Sùciloma:

270. Từ những nguyên nhân nào,

Tham và sân khởi lên?

Không ưa thích, ưa thích,

Sợ hãi từ đâu sanh?

Từ đâu được sanh khởi,

Các suy tầm của ý,

Như đứa trẻ độc ác,

Thả cho con quạ bay?

Thế Tôn:

271. Từ những nguyên nhân này,

Tham, sân được khởi lên,

Không ưa thích, ưa thích,

Sợ hãi từ đây sanh,

Từ đây được sanh khởi,

Các suy tầm của ý,

Như đứa trẻ độc ác,

Thả cho con quạ bay.

272. Sự hiện hữu của ngã,

Chính do thân ái sanh,

Như các loại cây bàng,

Do thân cây bàng sanh.

Sự triền phược các dục,

Thật rộng lớn vô cùng,

Như cây Màluvà,

Tỏa rộng lan khắp rừng.

273. Hãy nghe! Này Dạ-xoa,

Những ai được rõ biết

Từ đâu, khiến sanh khởi,

Họ tẩy sạch nhân ấy.

Họ vượt qua dòng nước,

Chảy mạnh khổ vượt này,

Trước chưa được vượt qua,

Không còn có tái sanh.

(VI) Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49)

274. Pháp hạnh và Phạm hạnh,

Ðược gọi là tối thượng hạnh,

Nếu là người xuất gia,

Bỏ nhà, sống không nhà.

275. Nếu bản tánh lắm mồm,

Ưa làm hại như thú,

Ðời sống ấy ác độc,

Làm ngã tăng bụi trần.

276. Tỷ-kheo ưa cãi nhau,

Bị vô minh che đậy,

Không biết pháp luật dạy,

Pháp do Phật tuyên thuyết.

277. Bị vô minh lãnh đạo,

Hại bậc tu tập ngã,

Không biết đường ô nhiễm,

Ðưa đến cõi địa ngục.

278. Vị Tỷ-kheo như vậy,

Rơi vào chỗ đọa xứ,

Ði đầu thai chỗ này,

Ðến đầu thai chỗ khác,

Ði từ tối tăm này,

Ðến chỗ tối tăm khác.

Vị ấy sau khi chết,

Rơi vào chỗ khổ đau.

279. Như hố phân đầy tràn,

Sau nhiều năm chất chứa,

Cũng vậy, kẻ uế nhiễm,

Thật khó lòng gột sạch.

280. Hỡi này các Tỷ-kheo,

Hãy biết người như vậy,

Hệ lụy với gia đình,

Ác dục, ác tư duy,

Ác uy nghi cử chi,

Ác sở hành, hành xứ.

281. Tất cả đều đồng tình,

Tránh xa ngưòi như vậy,

Hãy thổi nó như bụi,

Hãy quăng nó như rác.

282. Hãy đuổi kẻ nói nhiều,

Kẻ Sa-môn giả hiệu,

Sau khi đuổi ác dục,

Ác uy nghi hành xứ.

283. Hãy giữ mình trong sạch,

Chung sống kẻ trong sạch,

Sống thích đáng, chánh niệm,

Rồi hòa hợp, sáng suốt,

Hãy chấm dứt khổ đau.

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Kinh Hành Chánh Pháp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com