Phẩm Voi

phẩm voi 21/04/2014 02:31 0 bình luận

Vui thay, hiếu kính mẹ, Vui thay, hiếu kính cha, Vui thay, kính Sa môn, Vui thay, kính Hiền Thánh."