Phẩm Tỷ Kheo

"Thân tịnh, lời an tịnh, An tịnh, khéo thiền tịnh. Tỷ kheo bỏ thế vật, Xứng danh "bậc tịch tịnh".