Phẩm Tạp Lục

"Tín tâm, sống giới hạnh Đủ danh xưng tài sản, Chỗ nào người ấy đến, Chỗ ấy được cung kính."