Phẩm Hoa

phẩm hoa 21/04/2014 02:19 0 bình luận

"Biết thân như bọt nước, Ngộ thân là như huyễn, Bẻ tên hoa của ma, Vượt tầm mắt thần chết."